KURS MATURALNY

  ELEKTRONICZNA REJESTRACJA UCZESTNIKÓW KURSU - DANE OSOBOWE

  DANE KONTAKTOWE

  WYBÓR PRZEDMIOTU I POZIOMU ZAJĘĆ:


  UWAGA!!!

  Uwaga! Warunkiem zakwalifikowania się na kurs maturalny jest dokonanie opłaty wpisowego w wysokości 100 zł (za każdy wybrany przedmiot) na konto nr 35 1240 1910 1111 0010 2142 6446 z dopiskiem "kurs maturalny z ...." oraz złożenie wypełnionej umowy (patrz niżej) w Uczelnianym Centrum Edukacji Ustawicznej przy Akademii Tarnowskiej p. A117 nie później niż do dnia zakończenia rekrutacji tj.
  29 września 2023 r.

  Po zakończeniu rejestracji system wysyła automatycznie potwierdzenie na konto poczty elektronicznej wskazane w formularzu brak potwierdzenia może być związany z błędnym kontem poczty elektronicznej uczestnika w takim przypadku prosimy o kontakt drogą elektroniczną na konto uceu@atar.edu.pl

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym przez Akademię Tarnowską dla potrzeb przeprowadzenia rekrutacji na kursy przygotowujące do matury oraz ich prowadzenia (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. - Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119).

  Oświadczam, że zapoznałem/am się z poniższą klauzulą informacyjną.

  KLAUZULA INFORMACYJNA
  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO), (Dz. Urz. UE L 2016, nr 119) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Rektor Akademii Tarnowskiej, siedziba w Tarnowie, ul Mickiewicza 8, e-mail: at@atar.edu.pl.

  2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z Inspektorem ochrony danych: e-mail: inspektor_odo@atar.edu.pl, tel. 14 6316643.

  3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu zgłoszenia udziału w kursach maturalnych oraz realizacji kursów maturalnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy oraz do wykonania umowy

  4. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych – wewnątrz struktury organizacyjnej Akademii Tarnowskiej w Tarnowie - będą mieć wyłącznie upoważnieni przez Administratora pracownicy i tylko w niezbędnym zakresie.

  5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom niezwiązanym z realizacją procesu kształcenia w ramach kursu, za wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa. Administrator może w wyjątkowych sytuacjach powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie Pani/Pana danych w imieniu Administratora, w szczególności podmiotom dostarczającym i utrzymującym oprogramowanie wykorzystywane na potrzeby przetwarzania danych. Podmioty te będą zobowiązane do zachowania poufności przetwarzania danych osobowych.

  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

  7. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji i rozliczenia kursów maturalnych oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń nie dłużej jednak niż 5 lat od daty zapisu na kurs.

  8. W związku z przetwarzaniem danych przysługuje Pani/Panu prawo do: a) dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 RODO); b) sprostowania danych (zgodnie z art. 16 RODO); c) usunięcia danych (zgodnie z art. 17 RODO); d) ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 RODO); e) przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 RODO); f) prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 RODO); cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie art. 6, ust. 1, lit a RODO). Wymienione prawa mogą być ograniczone w sytuacjach, kiedy Administrator jest zobowiązany prawnie do przetwarzania danych w celu realizacji obowiązku ustawowego.

  9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

  10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO.

  11. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości ubiegania się o przyjęcie na kurs maturalny.

  Skip to content