Elektroniczny System Zgłoszeń

Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie

KURS MATURALNY

  ELEKTRONICZNA REJESTRACJA UCZESTNIKÓW KURSU - DANE OSOBOWE

  DANE KONTAKTOWE

  WYBÓR PRZEDMIOTU I POZIOMU ZAJĘĆ:


  UWAGA!!!

  Uwaga! Warunkiem zakwalifikowania się na kurs maturalny jest dokonanie opłaty wpisowego w wysokości 100 zł (za każdy wybrany przedmiot) na konto nr 35 1240 1910 1111 0010 2142 6446 z dopiskiem "kurs maturalny z ...." oraz złożenie wypełnionej umowy (patrz niżej) w Uczelnianym Centrum Edukacji Ustawicznej przy Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie p. A117 nie później niż do dnia zakończenia rekrutacji
  tj. 30 września 2022 r.

  Po zakończeniu rejestracji system wysyła automatycznie potwierdzenie na konto poczty elektronicznej wskazane w formularzu brak potwierdzenia może być związany z błędnym kontem poczty elektronicznej uczestnika w takim przypadku prosimy o kontakt drogą elektroniczną na konto uceu@anstar.edu.pl

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym przez Akademię Nauk Stosowanych w Tarnowie dla potrzeb przeprowadzenia rekrutacji na kursy przygotowujące do matury oraz ich prowadzenia (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. - Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119).

  Oświadczam, że zapoznałem/am się z poniższą klauzulą informacyjną.

  KLAUZULA INFORMACYJNA
  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO), (Dz. U. UE L 119, z 4.5.2016, s.1) informuję, że:

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO), (Dz. Urz. UE L 2016, nr 119) informuję, że:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Rektor Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie, siedziba w Tarnowie, ul Mickiewicza 8, e-mail: ans@anstar.edu.pl.

  2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z Inspektorem ochrony danych: e-mail: inspektor_odo@anstar.edu.pl, tel. 14 6316643.

  3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu zgłoszenia udziału w kursach maturalnych oraz realizacji kursów maturalnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy oraz do wykonania umowy

  4. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych – wewnątrz struktury organizacyjnej Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie - będą mieć wyłącznie upoważnieni przez Administratora pracownicy i tylko w niezbędnym zakresie.

  5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom niezwiązanym z realizacją procesu kształcenia w ramach kursu, za wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa. Administrator może w wyjątkowych sytuacjach powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie Pani/Pana danych w imieniu Administratora, w szczególności podmiotom dostarczającym i utrzymującym oprogramowanie wykorzystywane na potrzeby przetwarzania danych. Podmioty te będą zobowiązane do zachowania poufności przetwarzania danych osobowych.

  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

  7. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji i rozliczenia kursów maturalnych oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń nie dłużej jednak niż 5 lat od daty zapisu na kurs.

  8. W związku z przetwarzaniem danych przysługuje Pani/Panu prawo do: a) dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 RODO); b) sprostowania danych (zgodnie z art. 16 RODO); c) usunięcia danych (zgodnie z art. 17 RODO); d) ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 RODO); e) przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 RODO); f) prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 RODO); cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie art. 6, ust. 1, lit a RODO). Wymienione prawa mogą być ograniczone w sytuacjach, kiedy Administrator jest zobowiązany prawnie do przetwarzania danych w celu realizacji obowiązku ustawowego.

  9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

  10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO.

  11. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości ubiegania się o przyjęcie na kurs maturalny.