Elektroniczny System Zgłoszeń

Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie

SZKOLENIE DLA TUTORÓW

  ELEKTRONICZNA REJESTRACJA UCZESTNIKÓW KURSU - DANE OSOBOWE


  DANE KONTAKTOWE

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym przez Akademię Nauk Stosowanych w Tarnowie dla potrzeb przeprowadzenia rekrutacji na szkolenie oraz w przypadku zakwalifikowania jego prowadzenie (zgodnie z art.6 ust.1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. - Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119).

  Oświadczam, że zapoznałem/am się z poniższą klauzulą informacyjną.

  KLAUZULA INFORMACYJNA

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO), (Dz. U. UE L 119/1, 4.5.2016) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Rektor Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie, siedziba w Tarnowie, ul. Mickiewicza 8, e-mail: ans@anstar.edu.pl.

  2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z Inspektorem ochrony danych: e-mail: inspektor_odo@anstar.edu.pl, tel. 14 6316643.

  3. Podane dane osobowe zawarte w formularzu będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na szkolenie oraz w przypadku zakwalifikowania jego realizacji organizacyjnej. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO (Dz. U. UE L 119/1, 4.5.2016) .

  4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom, niezwiązanym z realizacją procesu rekrutacji oraz w przypadku zakwalifikowania podczas realizacji szkolenia, za wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych – wewnątrz struktury organizacyjnej Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie - będą mieć wyłącznie upoważnieni przez Administratora pracownicy i tylko w niezbędnym zakresie.

  5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane na podstawie przepisów prawa przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt. 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.

  7. W związku z przetwarzaniem danych przysługuje Pani/Panu prawo do (z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z przepisów prawa):
  a) dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 RODO); b) sprostowania danych (zgodnie z art. 16 RODO); c) usunięcia danych (zgodnie z art. 17 RODO); d) ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 RODO); e) przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 RODO); f) prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 RODO); cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wymienione prawa mogą być ograniczone w sytuacjach, kiedy Administrator jest zobowiązany prawnie do przetwarzania danych w celu realizacji obowiązku ustawowego

  8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO.

  10. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości ubiegania się o zapis na szkolenie.