TARNOWSKI KONKURS CHEMICZNY

  ELEKTRONICZNA REJESTRACJA UCZESTNIKÓW


  DANE SZKOŁY PODSTAWOWEJ


  DANE NAUCZYCIELA ZGŁASZAJĄCEGO


  E-mail


  Uwaga! Po zakończeniu rejestracji system wysyła automatycznie potwierdzenie na konto poczty elektronicznej wskazane w formularzu. Brak potwierdzenia może być związany z błędnym adresem email. W takim przypadku prosimy o kontakt drogą elektroniczną na adres email: uceu@atar.edu.pl

  Oświadczam, że zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.)

  wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów związanych z uczestnictwem uczniów ww. Szkoły Podstawowej w Tarnowskim Konkursie Chemicznym organizowanym przez Akademię Tarnowską w roku szkolnym 2023/2024

  wyrażam zgodę na przesyłanie na wskazany adres e-mail informacji dotyczących wydarzeń adresowanych do uczniów szkół podstawowych, których organizatorem jest Katedra Chemii Akademii Tarnowskiej

  Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z regulaminem Tarnowskiego Konkursu Chemicznego i akceptuję jego postanowienia

  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), Akademia Tarnowska informuje, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Rektor Akademii Tarnowskiej. Może się Pani/Pan skontaktować z administratorem listownie na adres: ul. Adama Mickiewicza 8, 33-100 Tarnów lub przez email: at@atar.edu.pl

  2. Może się Pani/Pan kontaktować z inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych przez e-mail: inspektor_odo@atar.edu.pl, telefonicznie 14 6316643 lub listownie na adres podany w pkt. 1.

  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia Tarnowskiego Konkursu Chemicznego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO .

  4. Kategorie Pani/Pana danych osobowych zawarte w zgłoszeniu do Tarnowskiego Konkursu Chemicznego: imię i nazwisko nauczyciela, adres poczty elektronicznej nauczyciela, telefon nauczyciela.

  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, jednak nie dłużej niż 5 lat od momentu rozpoczęcia konkursu.

  6. Pani/Pan dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym poza instytucjami upoważnionymi z mocy prawa powszechnie obowiązującego.

  7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

  8. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do (z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z przepisów prawa): dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania; prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Posiada Pani/Pan również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO.

  10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

  11. Zgoda na podanie danych osobowych jest dobrowolnym, ale koniecznym warunkiem, aby brać udział w Tarnowskim Konkursie Chemicznym.

  Skip to content