STUDIA PODYPLOMOWE

  ELEKTRONICZNA REJESTRACJA UCZESTNIKÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH - DANE OSOBOWE

  WYBÓR STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

  DANE KONTAKTOWE

  Adres zamieszkania

  Adres do korespondencji:

  WYKSZTAŁCENIE

  UWAGA!!!

  Warunkiem zakwalifikowania się na studia podyplomowe jest dokonanie opłaty wpisowego na konto nr 35 1240 1910 1111 0010 2142 6446 z dopiskiem "wpisowe na studia podyplomowe" w dniu rejestracji oraz dostarczenie wszystkich wymaganych dokumentów do Uczelnianego Centrum Edukacji Ustawicznej przy Akademii Tarnowskiej p. A117 w dniach od 05 do 29 września br.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym przez Akademię Tarnowską dla potrzeb przeprowadzenia zapisów na studia podyplomowe oraz ich prowadzenia (zgodnie z art.6 ust.1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. - Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119).

  Oświadczam, że zapoznałem/am się z poniższą klauzulą informacyjną.

  KLAUZULA INFORMACYJNA

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO), (Dz. Urz. UE L 2016, nr 119) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Rektor Akademii Tarnowskiej, siedziba w Tarnowie, ul Mickiewicza 8, e-mail: at@atar.edu.pl.

  2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z Inspektorem ochrony danych: e-mail: inspektor_odo@atar.edu.pl, tel. 14 6316643.

  3. Celem i podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są:

  a) w odniesieniu do kandydatów na studia podyplomowe: przeprowadzenie rekrutacji na studia oraz realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora; na podstawie przepisów Ustawy z dnia 20 lipca 2018 Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych, jak również aktów wewnętrznych obowiązujących w Akademii Tarnowskiej; w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO. W pozostałym zakresie dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

  b) w odniesieniu do słuchaczy studiów podyplomowych: zawarcia i wykonania umowy w sprawie warunków odpłatności za studia podyplomowe, prowadzenia kształcenia na studiach podyplomowych, obsługa spraw słuchaczy; na podstawie Ustawy z dnia 20 lipca 2018 Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych, jak również aktów wewnętrznych obowiązujących w Akademii Tarnowskiej; w związku z art. 6 ust. 1 lit. b, c RODO. W pozostałym zakresie dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Pani/Pana dane osobowe będą mogły być przetwarzane również w związku z ustaleniem i dochodzeniem / obroną roszczeń (art. 6, ust. 1, lit f RODO).

  4. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych – wewnątrz struktury organizacyjnej Akademii Tarnowskiej - będą mieć wyłącznie upoważnieni przez Administratora pracownicy i tylko w niezbędnym zakresie.

  5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom niezwiązanym z realizacją procesu rekrutacji oraz procesu kształcenia na studiach podyplomowych, za wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa. Administrator może w wyjątkowych sytuacjach powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie przetwarzanie Pani/Pana danych w imieniu Administratora, w szczególności podmiotom dostarczającym i utrzymującym oprogramowanie wykorzystywane na potrzeby przetwarzania danych. Podmioty te będą zobowiązane do zachowania poufności przetwarzania danych osobowych.

  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

  7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy od daty zakończenia procesu związanego z rekrutacją, a w przypadku przyjęcia na studia podyplomowe przez okres wymagany odpowiednimi przepisami prawa, a następnie przechowywane będą w archiwum uczelni przez okres 50 lat.

  8. W związku z przetwarzaniem danych przysługuje Pani/Panu prawo do:

  a) dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 RODO);
  b) sprostowania danych (zgodnie z art. 16 RODO); c) usunięcia danych (zgodnie z art. 17 RODO);
  d) ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 RODO);
  e) przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 RODO); f) prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 RODO); cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie art. 6, ust. 1, lit a RODO). Wymienione prawa mogą być ograniczone w sytuacjach, kiedy Administrator jest zobowiązany prawnie do przetwarzania danych w celu realizacji obowiązku ustawowego.

  9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

  10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO.

  11. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe.

  Skip to content