UNIWERSYTET DZIECIĘCY

  ELEKTRONICZNA REJESTRACJA UCZESTNIKÓW - UNIWERSYTET DZIECIĘCY

  DANE OPIEKUNA:

  DANE DZIECKA:

  Czy dziecko uczęszczało już na zajęcia Uniwersytetu Dziecięcego

  UWAGA!!!
  Jeśli wyrażacie Państwo zgodę na kontakt telefoniczny proszę w polu uwagi podać numer telefonu.

  Po zakończeniu rejestracji system wysyła automatycznie potwierdzenie na konto poczty elektronicznej wskazane w formularzu brak potwierdzenia może być związany z błędnym kontem poczty elektronicznej uczestnika w takim przypadku prosimy o kontakt drogą elektroniczną na konto m_grela@atar.edu.pl

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym przez Akademię Tarnowską dla potrzeb przeprowadzenia rekrutacji oraz zajęć w ramach uniwersytet dziecięcego (zgodnie z art.6 ust.1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. - Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119).

  Oświadczam, że zapoznałem/am się z poniższą klauzulą informacyjną.

  KLAUZULA INFORMACYJNA
  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO), (Dz. U. UE L 119, z 4.5.2016, s.1) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Rektor Akademii Tarnowskiej, siedziba w Tarnowie, ul Mickiewicza 8.

  2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: inspektor_odo@atar.edu.pl, tel. (14) 63 16 643.

  3. Podane dane osobowe zawarte w formularzu będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji i realizacji zajęć w ramach Uniwersytetu Dziecięcego. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 81 pkt 5 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

  4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom, niezwiązanym z realizacją procesu rekrutacji oraz podczas realizacji zajęć w ramach Uniwersytetu Dziecięcego, za wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.

  5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres dwóch lat.

  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz otrzymania ich kopii.

  7. Przysługuje Pani/Panu prawo złożenia skargi do organu nadzorczego - gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. PE i R(UE) .

  8. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości ubiegania się o przyjęcie na Uniwersytet Dziecięcy.

  Skip to content