DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO UBEZPIECZENIA NNW STUDENTA

  Niniejszym deklaruję chęć przystąpienia do ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

  Ubezpieczenie NNW jest wymagane m. in. przez Instytucje, które przyjmują studentów na praktykę zawodową.

  Uczelnia zawarła polisę ubezpieczeniową w imieniu studentów Akademii Tarnowskiej co pozwoliło wynegocjować korzystną cenę ubezpieczenia.

  W razie pytań, na temat Ogólnych Warunków Ubezpieczenia w ramach zawartej polisy ubezpieczeniowej informacji udzieli Pan Józef Ligęza, Budynek A, pok 127, tel. 14 63 16 683, e-mail: nnw@atar.edu.pl

  W związku z deklaracją przystąpienia do Ubezpieczenia NNW Studenta dokonam wpłaty w kwocie 22 zł na konto Uczelni, w terminie do dnia 31 grudnia 2023 roku.

  Szczegółowe dane dotyczące przelewu zostaną przesłane na wskazany adres e-mail w poniższym formularzu.

  DANE STUDENTA

  Uwaga! Po zakończeniu rejestracji system wysyła automatycznie potwierdzenie zgłoszenia na konto poczty elektronicznej wskazane w formularzu. Brak potwierdzenia może być związany z błędnym kontem poczty elektronicznej uczestnika, w takim przypadku prosimy o kontakt drogą elektroniczną na adres e-mail: nnw@atar.edu.pl

  Oświadczam, że zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.)

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów związanych z przystąpienia do ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), Akademia Tarnowska informuje, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Rektor Akademii Tarnowskiej. Może się Pani/Pan skontaktować z administratorem listownie na adres: ul. Adama Mickiewicza 8, 33-100 Tarnów lub przez email: at@atar.edu.pl

  2. Może się Pani/Pan kontaktować z inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych przez e-mail: inspektor_odo@atar.edu.pl, telefonicznie 14 6316643 lub listownie na adres podany w pkt. 1.

  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przystąpienia do ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

  4. Kategorie Pani/Pana danych osobowych zawarte w deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków: imię i nazwisko, nr albumu, adres e-mail, kierunek oraz rok studiów.

  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, jednak nie dłużej niż 5 lat od momentu przystąpienie do ubezpieczenia.

  6. Pani/Pan dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym poza instytucjami upoważnionymi z mocy prawa powszechnie obowiązującego.

  7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

  8. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do (z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z przepisów prawa): dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania; prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Posiada Pani/Pan również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO.

  10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

  Skip to content